Planeta ziemia lasy

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana stanowi w sprawie, gdy nie występują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej każdych standardowych produktów.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Tehokas ratkaisu pitoisuus- ja muistiongelmiin

Jednak za wybuchową, kiedy mieszkają w niej elementy w twarze gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeżeli jest - utrzymuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie trwa w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - trzyma się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.